Accessibility:

ŠRVŠ and ESU condemn hate crimes against LGBTQI+ community in Slovakia

14.10.2022
Share it:

ŠRVŠ as the highest representative body of students in Slovakia and ESU as representative of 20 million students in Europe condemn the horrifying shooting attack that happened on wednesday in Bratislava, Slovakia. We, students, believe that hate doesn’t have a place in our society and that every individual should have the freedom to live their life freely and be respected. 

This right-wing extremist attack, which was targeted specifically at the LGBTQI+ community, left us in great mourning for two young men who were having a drink with their friends in a bar, their haven, where they felt safe and free. Nobody should feel scared or threatened simply for loving who they love, and being who they are – love is for everyone.

All members of the LGBTQI+ community are a part of our society and it’s our duty to ensure their safety and to make them feel equal and welcome. We call on our stakeholders and politicians to adopt measures, so that a hate crime like this will not happen again, and that every individual will feel like a valuable part of the Slovak civil society.

We ask other student unions for their help in creating better and more experienced LGBTQI+ policies and guidelines to be applied on the national level for prevention of such events in future, and to help people freely express themselves.

We stand with the families, friends and everyone that was touched by this horrifying event, and we will continue in our common fight for equality with you. 

ŠRVŠ a ESU odsudzujú zločiny z nenávisti voči LGBTQI+ komunite na Slovensku

ŠRVŠ ako najvyšší zastupiteľský orgán študentiek a študentov na Slovensku a ESU ako zástupca 20 miliónov študentiek a  študentov v Európe odsudzujú desivý teroristický útok, ktorý sa odohral v stredu v Bratislave. My, študentky a študenti, veríme, že nenávisť nemá v našej spoločnosti miesto a že každý jednotlivec by mal mať slobodu žiť svoj život slobodne a byť rešpektovaný.

Tento pravicový extrémistický útok, ktorý bol cielený konkrétne na LGBTQI+ komunitu nás zanechal vo veľkom smútku za dvoma mladými mužmi, ktorí sedeli so svojimi priateľmi v podniku Tepláreň, ich útočisku, kde sa cítili bezpečne a slobodne. Nikto by nemal mať pocit strachu alebo ohrozenia len preto, že miluje toho, koho miluje, a je tým, kým je – láska je pre každého.

Všetky členky a členovia komunity LGBTQI+ sú súčasťou našej spoločnosti a je našou povinnosťou zaistiť ich bezpečnosť a uistiť sa, že sa tu cítia rovnocenní a vítaní. Vyzývame našich stakeholderov a politikov, aby prijali opatrenia na prevenciu pred podobnými zločinmi z nenávisti a aby sa každý jednotlivec cítil ako hodnotná súčasť slovenskej občianskej spoločnosti.

Žiadame ďalšie študentské zväzy na medzinárodnej úrovni o pomoc pri vytváraní lepších a efektívnejších LGBTQI+ politík a usmernení, ktoré sa budú uplatňovať na národnej úrovni na predchádzanie takýmto udalostiam v budúcnosti a budú pomáhať ľuďom žiť v slobode.

Stojíme pri rodinách, priateľoch a všetkých, ktorých sa táto hrozná udalosť dotkla a budeme s vami pokračovať v spoločnom boji za rovnosť.

Newsletter
sign-up

We make sure you
don't miss any news
Skip to content